Privacy- en cookieverklaring

Privacy verklaring

Datum laatste wijziging: 10 december 2019

Privacy- en cookieverklaring

Stichting Technasium is beheerder van competentiemonitor.technasium.nl en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Competentiemonitor.technasium.nl

Stichting Technasium is gevestigd aan de Zernikelaan 6 (Gebouw Q) | 9747 AA Groningen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de contactpersoon voor informatiebeheer en privacybeleid, mw. M. Lambeck op 050-3050580 of via privacy@technasium.nl.

Gegevens en de technasium competentiemonitor

Competentiemonitor.technasium.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw onderwijsinstelling gebruik maakt van de technasium competentiemonitor ter ondersteuning van het onderwijs aan het technasium. Hierbij worden onderstaande gegevens verwerkt:

 • Inloggegevens
  • gebruikersnaam
  • wachtwoord
  • IP-adres (met het doel onbevoegd inloggen te voorkomen)
 • Persoonsgegevens
  • naam opgegeven in profiel
  • geboortedatum
  • klas
  • docenten/ begeleiders aan wie inzicht/toegang is verleend
 • Leerresultaten en Studievoortgang
 • ja/nee antwoorden op vragen over competenties
 • commentaren (van docenten)

Competentiemonitor.technasium.nl verwerkt deze (persoons)gegevens met het doel leerlingen van technasiumscholen inzicht te geven in de beheersing en persoonlijke ontwikkeling van de in de technasium competentiemonitor opgenomen competenties.

Onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens

Stichting Technasium heeft inzage in de geanonimiseerde gegevens. Zij analyseert deze gegevens ten behoeve de verbetering van de technasium competentiemonitor en het technasiumonderwijs.

De geanonimiseerde set gegevens bestaat uit:

 • geboortedatum
 • klas
 • ja/nee antwoorden op vragen over competenties (zonder commentaren)

De geanonimiseerde gegevens wordt alleen gebruikt als de gegevens van minimaal 10 geanonimiseerde leerlingen per klas beschikbaar zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat door “eliminatie” de identiteit van een leerling alsnog achterhaald kan worden.

Bewaartermijnen

De gegevens van leerlingen worden zolang bewaard als voor het gebruik van de technasium competentiemonitor noodzakelijk is. Dat wil zeggen:

 • De gegevens worden automatisch geanonimiseerd 24 maanden na de laatste inlog.
 • Als een docent een leerling verwijderd (bijvoorbeeld omdat ze van school gaat), blijft het account van de leerling bestaan, deze wordt slechts losgekoppeld van de school. De gegevens worden automatisch geanonimiseerd 24 maanden na de laatste inlog.
 • De gegevens worden verwijderd als de leerling daarom verzoekt (zie Privacy rechten).

Nadat gegevens zijn geanonimiseerd, kunnen zij niet meer worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Technasium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van informatie

Stichting Technasium hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast neemt Stichting Technasium deel aan het Privacy Convenant Onderwijs. Dit initiatief van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, ministerie van OCW en verschillende betrokken Ketenpartijen, vertaalt de AVG naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Wanneer Stichting Technasium gebruik maakt van de diensten van derden worden afspraken gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en de benodigde beveiligingsmaatregelen, zoveel mogelijk conform de modellen van bovengenoemd privacy convenant. Meer informatie hierover is te vinden op www.privacyconvenant.nl.

Uw gegevens zijn nooit toegankelijk voor zoekmachines.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de technasium competentiemonitor naar de computer wordt gestuurd. Competentiemonitor.technasium.nl gebruikt alleen functionele cookies. Deze zijn nodig om de competentiemonitor goed te laten functioneren. In de cookies wordt opgeslagen dat een leerling is ingelogd zodat niet telkens opnieuw ingelogd hoeft te worden als een andere “pagina” opgevraagd wordt. Deze cookies worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt. In de browser is in te stellen dat cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer ermee is ingestemd. Competentiemonitor.technasium.nl werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Privacy rechten

Leerlingen en docenten kunnen te allen tijde hun eigen gegevens en persoonsgegevens inzien en aanpassen. Wanneer een gebruiker wil dat zijn of haar gegevens worden verwijderd, kan daartoe een verzoek worden gedaan via privacy@technasium.nl. Een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze contactpersoon voor informatiebeheer en privacybeleid.

Op grond van de privacywetgeving hebben gebruikers het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Deze privacy- en cookieverklaring is geactualiseerd op 10 december 2019